Pagina principala / Organizaţia / Echipa noastră

Echipa noastră


Resursele umane sunt cele preţioase pentru noi. Iată de ce am reușit să creăm o echipă consolidată, cu experienţă vastă, cunoscută constituenţilor locali şi internaţionali. Echipa PPFC a contribuit de-a lungul anilor la implementarea proiectelor de reformă, oferirea consultanţei şi prestarea serviciilor copiilor şi familiilor, a întemeiat relaţii de colaborare cu autorităţile publice locale şi centrale, creându-și o reputaţie pozitivă în societatea civilă și fiind fondatorul/membru activ al diverselor alianţe din domeniu.

Stela Grigoraş — Director

Stela Grigoras

Stela Grigoraş este Doctor în Sociologie, în domeniul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului, având o experienţă de peste 12 ani în managementul organizaţional, administrarea şi implementarea programelor, inclusiv a proiectelor finanţate instituţional, îndreptate spre reformarea sistemului de protecţie a copilului şi familiei din Moldova. D-na Grigoraş pune accent special pe colaborarea cu autorităţile centrale şi locale ale Republicii Moldova şi cu societatea civilă, precum şi pe dezvoltarea unor parteneriate durabile cu toţi constituenţii ce activează în domeniul protecţiei copilului şi familiei. Reforma sistemului de îngrijire rezidenţială şi dezvoltarea serviciilor sociale de alternativă, pentru asigurarea dreptului copiilor la familie şi protecţia lui de violenţă,abuz şi neglijare, sunt direcţiile prioritare din activitatea profesională a doamnei Grigoraş.

Din aprilie 2010 până în noiembrie 2011, d-na Grigoraş a deţinut funcţia de membru şi vicepreşedinte al Grupului Consultativ Ad-hoc pentru problemele drepturilor copilului şi servicii sociale (CSS – CRS) al Consiliului Europei. Din anul 2002 doamna Stela Grigoraş este un membru activ al consiliului de conducere al Organizaţiei Internaţionale de Asistenţă Parentală Profesionistă (IFCO), unde a deţinut şi funcţia de Preşedinte (2008-2009), fiind în prezent (din 2009) vicepreşedintele acestei Organizaţii. De asemenea, Stela este membru al Societăţii Internaţionale pentru Prevenirea Abuzului şi Neglijării Copilului (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neclect) şi al Societăţii Naţionale ai Asistenţilor Sociali. Este unul din Fondatorii Alianţei ONG-urilor active în domeniul protecţiei copilului şi familiei din Moldova.

  • Echipa departamentului de Programe
  • Echipa de Comunicare şi Colectare a Fondurilor
  • Finanţe şi Administrare
  • Resurse Umane şi Tehnologii Informaţionale

Daniela Mamaliga — Directorul de Programe

Deţine titlul de Magistru în Comunicare socială şi managementul proiectelor. Doamna Mămăligă este responsabilă de elaborarea şi implementarea proiectelor şi urmăreşte cu fermitate să fie păstrat principiul participării comunităţii şi a copiilor, în corespundere cu toate politicile PpEC. Asigură o planificare eficientă a programului şi a proiectelor, monitorizarea, evaluarea, precum şi raportarea la timp în faţa donatorilor şi partenerilor.

Doamna Mămăligă are experienţă bogată în administrarea programelor,în gestionarea resurselor umane şi a celor bugetare. Stabileşte şi menţine relaţii de lucru cu autorităţile publice centrale şi locale, partenerii proiectului, donatorii şi societatea civilă. Desfăşoară activitate de lobby şi advocacy. Doamna Mămăligă are experienţă în prestarea consultanţei tehnice în domeniul asistenţei sociale şi dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea strategiilor şi politicilor de programe, monitorizarea şi evaluarea programelor, consultarea societăţii civile. Ea este membru al Societăţii Internaţionale pentru Prevenirea Abuzului şi Neglijării Copilului şi al Societăţii Naţionale a Asistenţilor Sociali, precum şi membru al Asociaţiei presei electronice.

Svetlana Rijicova — Expert în Instruire şi Dezvoltare Profesională

Svetlana Rîjicova este Doctor în Psihologie. Are experienţă foarte bogată şi este expert în elaborarea şi implementarea cercetărilor, comentariilor, evaluărilor, precum şi în elaborarea metodologiilor, ghidurilor, rapoartelor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale. Doamna Rîjicova este responsabilă de evaluare şi instruire, de cercetare şi elaborarea programelor de instruire, de planificarea şi implementarea instruirilor pentru angajaţii structurilor autorităţilor publice locale în cele 3 raioane, inclusiv în proiectul USAID. D-na Rîjicova este Profesor al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Mariana Lupascu — Manager în prestarea serviciilor

Mariana Lupaşcu este Magistru în Asistenţă Socială. Are experienţă impunătoare în dezvoltarea şi implementarea serviciilor sociale pentru copii şi familii în Moldova, în administrarea serviciilor, în negocierea cu partenerii, supervizarea partenerilor, consolidarea capacităţilor acestora în prestarea serviciilor, în colaborarea cu APL, societatea civilă şi comunităţi, întru asigurarea durabilităţii serviciilor. Are experienţă bogată amplă în administrarea proiectelor instituţionale, a resurselor umane, precum şi în administrarea bugetelor. Doamna Lupaşcu are expertiză profesională vastă în implementarea instruirilor în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi familiei.

Ana Palii — Manager pentru Consultanţă

Ana Palii este expert naţional în Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă, unul dintre primii profesionişti care a participat la dezvoltarea şi implementarea acestui serviciu în Moldova. A participat la elaborarea regulamentului şi standardelor serviciului APP, a metodologiei de prestare a serviciului dat în Moldova. În acelaşi timp, doamna Palii are experienţă vastă în reorganizarea instituţiilor rezidenţiale mari pentru copii,în colaborarea cu partenerii din cadrul autorităţilor centrale şi locale, cu societatea civilă, comunităţile, precum şi experienţă în dezvoltarea şi implementarea serviciilor sociale integrate. Ea are experienţă profesionistă amplă în dezvoltarea şi prestarea serviciilor de instruire în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi familiei, atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional.

Irina Spivacenco — Manager în Instruire/Manager pentru Informare şi Comunicare

Irina Spivacenco este Licenţiat în Administrarea Businessului. Este un profesionist cu experienţă în dezvoltarea şi implementarea serviciilor de protecţie a copilului, managementul serviciilor, negociere, supervizare şi consolidare a capacităţilor partenerilor în domeniul prestării de servicii. Printre responsabilităţile doamnei Spivacenco se numără administrarea implementării proiectelor, în conformitate cu scopurile şi obiectivele proiectelor şi cu strategiile organizaţionale, precum şi colaborarea cu autorităţile publice locale, societatea civilă, comunităţile. Alte responsabilităţi includ negocierea şi semnarea acordurilor cu privire la activitatea proiectelor, precum şi asigurarea durabilităţii serviciilor dezvoltate.

Natalia Semeniuc — Consultant în dezvoltarea serviciilor sociale şi în Participarea Copiilor

Natalia Semeniuc este Magistru în Participarea Copiilor. Are experienţă amplă în implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor la nivelul naţional şi local. Doamna Semeniuc a participat nemijlocit la înfiinţarea şi administrarea Centrului Naţional de Instruire al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi la dezvoltarea şi implementarea programului naţional şi a metodologiilor de instruire. De asemenea, a participat la elaborarea Strategiei Naţionale cu privire la Implementarea Serviciilor Sociale, în colaborare cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, precum şi la elaborarea Legii Serviciilor Sociale. În acelaşi timp, a sprijinit autorităţile locale din diverse raioane ale Republicii Moldova în elaborarea Strategiilor Locale cu privire la Protecţia Socială.

Ala Scalschi — Consultant în Finanţe Publice

Ala Scalschi are experienţă amplă în administrarea proiectelor finanţate de Banca Mondială şi Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Marii Britanii (DfID), activând în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor, în cadrul unor programe axate pe reforma sistemului de asistenţă socială. Fiind consultant în finanţe publice, doamna Scalschi a contribuit la evaluarea serviciilor sociale pentru familii şi copii, la nivel local, în raioanele Făleşti, Ungheni şi Călăraşi, precum şi la elaborarea Regulamentului cu privire la realocarea resurselor financiare de la sistemul rezidenţial de îngrijire spre sistemul educaţional. În cadrul organizaţiei, doamna Scalschi este responsabilă de analiza mecanismelor financiare existente la nivel local şi naţional, de identificarea posibilităţilor naţionale şi locale pentru finanţarea noilor servicii, şi realocarea resurselor de la sistemul rezidenţial spre serviciile comunitare, ca rezultat al dezinstituţionalizării copiilor, sprijinind autorităţile locale şi centrale în planificarea bugetară şi managementul financiar al noilor servicii sociale.

Tatiana Dnestrean — Coordonator de Proiect pentru raionul Faleşti

Tatiana Dnestrean este Magistru în Asistenţă Socială. Are experienţă amplă în implementarea serviciilor, pe care a dobândit-o prin dezvoltarea şi implementarea capacităţilor de implementare şi management al programelor, colaborând cu şi prin intermediul organizaţiilor partenere. Alte domenii de experienţă a doamnei Tatiana Dnestrean includ activităţi de advocacy, pledoarie, colectare a fondurilor, managementul financiar, dezvoltarea şi administrarea strategică, guvernanţă şi responsabilizare. În cadrul organizaţiei, este responsabilă pentru coordonarea proceselor de implementare, de monitorizare şi evaluare a activităţilor Proiectului în r-nul pilot Făleşti, în conformitate cu sistemele, strategiile şi bugetul PpEC, contribuind la durabilitatea întregului program al PpEC şi la îndeplinirea cerinţelor donatorilor.

Virgiliu Hangan — Coordonator de Proiect pentru raionul Ungheni

Virgiliu Hangan are capacităţi preţioase de administrare a proiectelor. De asemenea este translator licenţiat, lucrând cu limbile engleză şi română. Domnul Hangan a absolvit facultatea de Limbi Străine şi deţine şi titlul de Magistru în Administrarea Afacerilor. În cadrul organizaţiei, este responsabil pentru coordonarea proceselor de implementare, monitorizare şi evaluare a activităţilor Proiectului în raionul pilot Ungheni, , în conformitate cu sistemele, strategiile şi bugetul PpEC, contribuind la durabilitatea întregului program al PpEC şi la îndeplinirea cerinţelor donatorilor.

Daniela Leahu — Manager pentru Colectarea Fondurilor

Daniela Leahu este Licenţiat în Marketing şi Magistru în Fundraising. A participat la un şir de instruiri naţionale şi internaţionale în domeniul Colectărilor de Fonduri. Daniela Leahu a luat parte la dezvoltarea conceptului şi la implementarea unui număr de campanii reuşite de colectări de fonduri la nivel local. Ea are experienţă în elaborarea şi realizarea cercetărilor cu privire la solicitările donatorilor, în comunicarea cu donatorii de diferite nivele.

Angela Caretnicova — Director Financiar

Specialist în managementul financiar al organizaţiei, în dezvoltarea şi implementarea bugetelor şi în raportare pe marginea bugetelor. Angela Caretnicova este şeful Departamentului Finanţe şi Administrare. Printre responsabilităţile sale se înscrie asigurarea suportului bugetar al strategiei PpEC, administrarea cheltuielilor în conformitate cu planificările şi cerinţele legale de rigoare. Aceasta include pregătirea, implementarea şi monitorizarea bugetului anual al PpEC, administrarea relaţiilor contabile interne şi externe cu partenerii şi donatorii organizaţiei. Doamna Caretnicova este expert în Managementul Financiar, bugetare, monitorizare a bugetelor, raportare către diferiţi constituenţi, autorităţile naţionale şi donatorii internaţionali.

Lilia Creşneova — Contabil

Lilia Creşneova are peste 30 de ani de experienţă de lucru în contabilitatea organizaţiilor mari. În cadrul organizaţiei este responsabilă pentru operaţiunile valutare zilnice, tabelele de salarizare, inventarierea bunurilor.

Constantin Cojocaru — Office manager

Constantin Cojocaru deţine titlul de Magistru în Filologie engleză. În cadrul organizaţiei este responsabil pentru administrarea activităţilor cotidiene ale oficiului, logistica evenimentelor, realizarea traducerii scrise şi orale.

Vasile Prisecaru, Alexandru Cojocaru — Şoferi

Vasile Prisecaru şi Alexandru Cojocaru sunt şoferi profesionişti cu experienţă de lucru de peste 25 ani, din care 14 — în mediu internaţional. În afară de responsabilităţile lor directe de asigurare a siguranţei transportării angajaţilor şi oaspeţilor organizaţiei prin ţară, au experienţă impunătoare în conducerea unităţilor de transport pe plan internaţional, precum şi în colaborarea cu structurile vamale, în activităţile de curierat, transportarea bunurilor şi securitate.

Viorica Postolaki — Manager Resurse Umane şi Dezvoltare

Viorica Postolaki deţine titlul de Magistru în domeniul Managementului. Responsabilităţile sale includ dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea politicilor şi procedurilor în domeniul Resurselor Umane, asigurarea faptului că organizaţia angajează, dezvoltă, administrează şi menţine personal de calificare corespunzătoare, precum şi facilitarea unei culturi organizaţionale, unde angajaţii se simt valorificaţi, unde lor li se oferă oportunitatea de a contribui la succesele organizaţiei, şi unde ei pot să-şi valorifice la maximum potenţialul. Doamna Postolaki are experienţă amplă în managementul RU, recrutarea, dezvoltarea personalului, implementarea cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova în procesele de recrutare şi administrare a personalului, precum şi în adoptarea politicilor şi procedurilor ale PpEC în context local, implementându-le în conformitate cu cerinţele legislaţiei Republicii Moldova.

Eugeniu Gamali — Specialist în Tehnologii Informaţionale

Eugeniu Gamali este un Inginer de Tehnologii Informaţionale cu experienţă şi competenţe vaste în domeniu. În cadrul organizaţiei, este responsabil de asigurarea lucrului eficient al utilajelor şi programelor de calcul, păstrarea documentelor, dezvoltarea bazelor de date, altor programe de calcul.